Rammevilkår for supportavtaler

Med support menes rådgivning på konkret problemstilling. 1 henvendelse innebærer rådgivning i inntil 15 min. Ved fortsatt behov utover dette avtales eventuell videre oppfølging iht. ramme eller timepris:

HR basic: timepris kr 1400,-
HR medium: timepris kr 1200,-
HR proff: timepris kr 1100,-
NB: alle timer faktureres etter hver påbegynte halvtime.

Support utøves enten på telefon 41508810 eller pr mail: support@vinkelrett.no. Vi bruker Zoom eller Teams som verktøy for sikker skjermdeling når det er behov for å vise dokumentasjon for rådgivning.

Ved avtaleinngåelse gjøres en obligatorisk kartlegging av virksomheten med en ramme på inntil kr 2000,- normalt berammet til inntil 2 timer. Dette gjøres for at vi skal ha tilstrekkelig kjennskap til virksomheten rådgivning gis til. Ved avtaleinngåelse velges årlig eller månedlig fakturering av avtalen.

Avtalen løper til den sies opp, enten fra kunde eller oss – med gjensidig 3 måneder oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter.

Våre medarbeidere tegner taushetserklæring mht. tilegnet virksomhetsinformasjon. Vi løser enkle juridiske spørsmål, men er det rådgivning mer på juridiske området så er ikke dette innenfor HR support. Vi forbeholdes oss retten til å henvise videre til vårt samarbeidende advokatkontor (alternativt kundens eget advokatkontor).
Når kunden har bestemt seg for hvilken avtale som ønskes inngått, sendes avtalen ut for signering.

Avtalene justeres 1. januar hvert år iht. økning i konsumprisindeksen.


Supportavtaler

Våre supportavtaler ser slik ut, tilpasses litt ift. hvilken avtale du velger.
Registreringsskjema finner du nederst på siden


HR ......... (Basic, Medium, proff)

 Takk for at du har valgt Vinkelrett Consult som partner for dine HR-behov.

Av avtalen som signeres ser vi at du har jevnlig behov for HR-bistand. Avtalen gir deg krav på følgende bistand fra Vinkelrett Consult

Onboarding 
(Gjelder på Medium og Proff - kan bestilles på basic)

 Vinkelrett Consult er ansvarlig for å onboarde deg som kunde. Her tar vi en gjennomgang av status på HR i bedriften din, og gir deg en tilbakemelding på dette.

Onboardingen er satt til 1,5 time.

Du vil i etterkant av onboardingen motta en skriftlig HR-revisjon fra oss, med forslag til eventuelle tiltak.
Du vil innen kort tid motta en mail fra oss med forslag til tidspunkt for onboarding, samt en oversikt over hva vi trenger fra deg.

...... timer HR-veiledning pr år

Ved å inngå denne avtalen har du tilgang på .......timer HR-veiledning pr år

Onboarding inngår som en del av timene første avtaleår. 

Pris pr måned .........,-. Avtalevarighet 36 måneder.

For utdypende informasjon de punkt 4 og 5 i kontrakten, varighet og opphør samt pris og betaling.

Egne satser for HR-bistand ut over avtale. 

1. INNLEDNING

1.1 Disse vilkårene gjelder for bedrifter som ønsker å benytte seg av Vinkelrett Consult sine løsninger og tjenester innen HR og personaladministrasjon. Produktet beskrives i avtalen som «Tjenesten»

1.2 Vinkelrett Consult er en tjeneste der bedrifter har anledning til å kjøpe HR-tjenester. Vinkelrett Consult selger disse tjenestene gjennom en fast avtalt månedlig pris, eller ved at kunden kjøper timer il HR-bistand etter avtale.

1.3 Tjenesten leveres av Vinkelrett Consult med organisasjonsnummer 923 262 342, heretter «oss, vi eller våre». Selskapet som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

 1.4 Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.

1.5 Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende som inngår avtalen på Bedriftens vegne å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften.

2 ENDRINGER

2.1 Vi kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft.

2.2 De til enhver tid oppdaterte vilkårene vil bli sendt ut på Bedriften oppgitte mail adresse

2.3 Vinkelrett Consult AS kan benytte seg av underleverandører til utførelse av HR tjenester til Bedriften. Underleverandører forvalter HR tjenester på vegne av Vinkelrett Consult AS.

 

3 OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

3.1 Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante. Bedriften skal selv sørge for at informasjon som er oversendt om Bedriften er oppdatert.

3.2 Tjenesten kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgifts registeret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften har en avtale med oss.

3.3 Hvis vi mener at det er saklig behov for det, gjennomføres kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk kan gjennomføres på nytt ved behov. Vi står fritt til å avslå forespørsel om abonnement, og dessuten til å avslutte et abonnement med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.

4 VARIGHET OG OPPHØR

4.1 Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtale i henhold til punkt 1.4 og ut den avtaleperioden som Bedriften har forpliktet seg til. Deretter forlenges avtalen fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder på 12 (tolv) måneder.

4.2 Hvis en part ikke ønsker at avtalen skal forlenges automatisk som nevnt ovenfor må parten si opp avtalen skriftlig ved å fylle ut skjema for oppsigelse senest 1 (én) måned før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.

4.3 Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten i løpet av en inneværende avtaleperiode. Slik avvikling vil bli varslet med minst 6 (seks) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.

4.4 Det gis ingen refusjon for innbetalte beløp dersom Bedriften sier opp avtalen i løpet av en avtaleperiode. Dersom oppsigelse skjer innenfor bindingstid, må Bedriften betale bruddgebyr. Bruddgebyret utgjør 80 % av resterende abonnementskostnad ut bindingstiden.

4.5 Ved Bedriftens vesentlige brudd på disse vilkårene, kan vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon eller kompensasjon til Bedriften.

4.6 Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan vi heve avtalen med umiddelbar virkning.

5 PRIS OG BETALING

5.1 Avtalt pris for avtaleperioden fremgår av bekreftelsen som Bedriften gir oss i henhold til punkt 1.4.

5.2 Vi kan øke prisen med virkning fra neste avtaleperiode og senere avtaleperioder. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, økte kostnader hos underleverandører, kostnadsutviklingen i samfunnet osv.

5.3 Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 (én) måned før avtalen fornyes automatisk. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan Bedriften si opp avtalen gjennom å fylle ut skjema for oppsigelse innen avtalens fornyelsestidspunkt. I så fall opphører avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Dersom prisøkningen for Bedriften ikke overstiger [5] %, vil det ikke bli gitt noe særskilt varsel, og avtalen vil bli automatisk fornyet med ny pris.

5.4. For alle abonnementsavtaler skal det forhåndsbetales for bruk av tjenesten. Faktura vil bli tilsendt på e-post /EHF. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. Vinkelrett Consult forbeholder seg retten til å benytte en tredjepart på faktureringstjenester.

5.5 Alle priser er angitt ekskl. mva.

5.6 Ved forsinket eller uteblitt betaling sender vi faktura på beløp for resten av avtaleperioden og stenger Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.

6. TAUSHETSPLIKT

6.1 Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

6.2 Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

6.3 Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

6.4 Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen og etter godkjenning fra den andre part, forutsatt at disse pålegges plikt om konfidensialitet tilsvarende dette punkt 3.

6.5 Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

6.6 Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

 

7. RETTIGHETER

7.1 Vinkelrett Consult eier alle rettigheter til Tjenesten, og alt innhold som skapes i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, herunder maler, avtaler, tilgang til underleverandører osv.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Bedriften kan ikke holde oss ansvarlig for noen form for tap eller kostnad som Bedriften måtte bli påført som følge av sin bruk av Tjenesten. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

8.2 Alle eposter vi sender brukere og bedriften er private og skal ikke videresendes eller deles. Ved brudd på dette står den som videreformidler selv ansvarlig for tap eller konsekvenser dette kan medføre for oss eller bedriften.

 

9 DIVERSE

9.1 Vi kan overdra avtalen med Bedriften til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke ved salg. Bedriften kan ikke overføre abonnementet sitt til andre.

9.2 Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring, jf. Lov om behandling av personopplysninger.

9.3 Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.Supportavtale